زبانها

تخصص ما در ارائه ترجمه فارسی و دری است. ترجمه هایی که ما ارائه می دهیم صحیح، روان و در فرمتی هستند که شما تعیین کرده اید. این بدین معناست که ترجمه های ما بدون خطا و آماده چاپ هستند.

کیفیت ممتاز

فارسی لینگو با بکارگیری مترجمانی حرفه ای و با تبعیت از الزامات استانداردهای ISO 9001، ISO 31000 و BS EN 15038 و بکارگیری دقیق مدل های مدیریت کیفیت و مدیریت ریسک در پروژه، کیفیتی بی نظیر را تضمین می کند.

فارسی لینگو دروازه ورود شما به سرزمین پارس

فارسی لینگو یک شرکت برجستهِ ترجمه است که با گردآوری تیمی حرفه ای به منظور ارائه خدمات برتر ترجمه و بومی سازی بنیان نهاده شده است.

F-20-03, Sunny Ville, Batu Uban, Gelugor, 11700, Pulau Penang, Malaysia

Email: info@farsi-lingo.com

Phone: 0060-14-341-6814